HMS&K

HMS&K

Sontum Fire & Safety AS er sertifisert ihht. til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 samt DNV approval of  Service supplier. I tillegg har vi Sentralgodkjenning for ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, kontrollerende og utførende for bygninger og installasjoner.

HMS&K systemet er elektronisk tilgjengelig på intranett for alle ansatte, bl.a. gjennom www.sontumhms.com som også inkluderer avviksregistrering.
Kvalitets- og miljø mål Sontum Fire & Safety 2010
Sontum Fire & Safety AS har en målsetning om å styrke sin markedsandel gjennom økt salgsaktivitet, kortere leveringstider, ved å øke kompetansen generelt gjennom målrettete kurs for de ansatte og ved å opprettholde vår høye leveringspresisjon. 
I lys av dette betrakter Sontum Fire & Safety AS det som viktig at alle ansatte har god kompetanse og innsikt i gjeldende retningslinjer, arbeidsbeskrivelser og prosedyrer som gjelder for bedriften. Vår kvalitet skal bedres ved å:
- Arrangere to interne Kvalitets og HMS kurs for alle ansatte i 2010
- Følge opp våre underleverandører gjennom møter og eventuelt audits hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig
Mål for kvalitet
Det er Sontums målsetning å redusere kvalitetskostnadene i år 2010 med 10% i forhold til 2009.
Med kvalitetskostnader menes i denne forbindelse ekstrakostnader som påløper på grunn av manglende underlag som tegninger, prosedyrer/arbeidsbeskrivelser/rutiner, feil/svikt som oppstår under prosessen, straffegebyr ved forsinket levering o.s.v. 
Følgende målbare kriterier utarbeides for å kontrollere at Sontums målsetning om å redusere kvalitetskostnader oppnås:
- Leveringspresisjon
- Produktkvalitet
Mål for miljø
Vi ønsker å bli blant de beste på miljøvennlige produkter ved kontinuerlig være oppdatert på nye miljøvennlige produkter og ved å følge de planlagte opplæringsplaner.
Vi har en målsetning om å redusere bedriftens negative påvirkning på det ytre miljø ved å:
- Redusere mengden restavfall til 70% av den totale mengde avfall 2009 – 2010
- Redusere mengden restavfall til 50% av den totale mengde avfall innen des. 2011.
- Redusere bedriftens strømforbruk i perioden 2009 - 2010 med 15%.
- Planlegge flere oppdrag på samme dag for å redusere bruk av bil. 
- Redusere andel papiravfall med 5% i året de neste 4 år
- Informere kunder om muligheter for gjenbruk
- Bygge/ordne til avlastningsplass for brannslukkere som skal destrueres
- Være oppdatert på utviklingen innen faget ved å delta på minst 1 messe i året, ved å abonnere på fagtidskrifter og ved å abonnere på nyhetsbrev via mail.
- Innen utgangen av år 2010 skal ikke Sontum bruke kjemikalier som inneholder stoffer med R40, R45, R49, R60 eller R62 setninger. Dette er stoffer som kan være kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen.

HMS&K systemet er elektronisk tilgjengelig på intranett for alle ansatte, bl.a. gjennom www.sontumhms.com som også inkluderer avviksregistrering.

Vår Visjon

"Vi sikrer kunden trygghet gjennom vår kunnskap og produkter".

Vårt mål

Være en foretrukket leverandør og samarbeidspartner innen fagområdende, brannsikkerhet og relatert service.

Kvalitets- og miljø mål Sontum Fire & Safety 2016

Sontum Fire & Safety AS har en målsetning om å styrke sin markedsandel gjennom økt salgsaktivitet, kortere leveringstider, ved å øke kompetansen generelt gjennom målrettete kurs for de ansatte og ved å opprettholde vår høye leveringspresisjon. I lys av dette betrakter Sontum Fire & Safety AS det som viktig at alle ansatte har god kompetanse og innsikt i gjeldende retningslinjer, arbeidsbeskrivelser og prosedyrer som gjelder for bedriften. Vår kvalitet skal bedres ved å:- Arrangere to interne Kvalitets og HMS kurs for alle ansatte i 2015- Følge opp våre underleverandører gjennom møter og eventuelt audits hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig

Mål for kvalitet

Det er Sontums målsetning å redusere kvalitetskostnadene i år 2016 med 10% i forhold til 2015. Med kvalitetskostnader menes i denne forbindelse ekstrakostnader som påløper på grunn av manglende underlag som tegninger, prosedyrer/arbeidsbeskrivelser/rutiner, feil/svikt som oppstår under prosessen, straffegebyr ved forsinket levering o.s.v. 

Følgende målbare kriterier utarbeides for å kontrollere at Sontums målsetning om å redusere kvalitetskostnader oppnås:- Leveringspresisjon- Produktkvalitet

Mål for miljø

Vi ønsker å bli blant de beste på miljøvennlige produkter ved kontinuerlig være oppdatert på nye miljøvennlige produkter og ved å følge de planlagte opplæringsplaner.

Vi har en målsetning om å redusere bedriftens negative påvirkning på det ytre miljø.

Sontums kvalitetsfilosofi bygger på kjerneverdier som er felles for alle selskaper  i Align. Målsettingen er å forbedre våre økonomiske resultater gjennom bl.a. styring av vår prestasjonskultur. Arbeidet vil ha fokus på holdninger og identitet, og skal samle organisasjonen om noen felles verdier/normer. Prosessen skal samtidig bidra til å ”lukke gapet” mellom oss og våre kunder og stimulere til økt samarbeide internt, og med eksterne aktører/partnere. Våre kjerneverdier beskriver vår ønskede posisjon i forhold til; 

Kunder og leverandører

 • Etterrettelighet
 • Kundefokus
 • Kompetanse
 • Fleksibilitet
 • Kvalitet

Våre eiere

 • Kvalitet
 • Lønnsomhet

 Hverandre

 • Åpenhet, tillit og respekt

Kunden i sentrum 

Alle behov og krav fra kunder, myndigheter og samfunn skal ivaretas på en måte som underbygger Sontums verdigrunnlag. Sontum skal ha en oppsøkende salgsaktivitet som vil gi grunnlag for god kommunikasjon med kundene. I forbindelse med avslutning av større leveranser vil Sontum søke å få tilbakemelding fra kunde på forbedringsmuligheter. Dette skal tas vare på som erfaringsoverføring til nye oppdrag. 

Kvalitet i alle aktiviteter

Resultat av alle aktiviteter og prosesser skal være som spesifisert / forventet av kunde. Det innebærer høy standard og systematisk styring av alle mellomliggende delprosesser og aktiviteter.

Nytenkning

Sontum opererer i markeder som er i stadig utvikling. Strukturelle endringer kombinert med en stadig raskere teknologisk utvikling setter store krav til vår evne til å tilpasse oss morgendagens behov.

Sontum skal til enhver tid holde seg à jour med utviklingen i sine markeder for å kunne utnytte eksisterende og nye forretningsmuligheter. Dette innebærer at Sontum må tilstrebe en fleksibel organisasjons- og arbeidsform med betydelige variasjoner i kompetanse- og ressursbehov. Sontums fundament og verdigrunnlag, støtter opp under dette. 

Nytenkning vil også omfatte optimalisering av eksisterende organisasjon, herunder personellutvikling. Den enkeltes vilje til å tenke nytt vil være avgjørende for den langsiktige utvikling.

Sikkerhet og trivsel

Sontum vil skape arbeidsplasser der helse, sikkerhet, trivsel og trygghet er satt i fokus. Sontums holdning er at alle ulykker kan unngås. Alt arbeid i Sontum skal utføres på en slik måte at ingen skader oppstår.

Sontums sikkerhetsmålsetting er å eliminere alle forhold som kan forårsake skader, uhell, sykdom eller død som følge av arbeidssituasjonen for hver enkelt, samt fjerne årsaker til svikt og skade på materiell, utstyr og miljø.

Dette skal søkes oppnådd gjennom en aktiv og styrt oppfølging av kunders, myndigheters og interne krav vedrørende sikkerhet, helse og miljø, gjennom registrering av avvik og ivaretakelse av korrigerende og forebyggende tiltak, helseovervåking/-undersøkelse, et aktivt verneapparat samt nødvendig opplæring og informasjon til alle ansatte.

Forventet adferd hos Sontum Fire & Safety AS

 • Vi holder alltid i rekkverket når vi går i trapper
 • Vi leser ikke når vi går i ganger eller trapper
 • Vi løper ikke - men går
 • Vi rygger bilen inn når vi parkerer
 • Vi bruker alltid rett teknikk ved manuell håndtering og løfting
 • Vi behandler våre kolleger med respekt
 • Vi tørker opp etter oss hvis vi søler kaffe el.l.
 • Vi holder arbeidsplassen ryddig
Ufravikelige sikkerhetsregler
 • Vi vil alltid stanse en jobb eller aktivitet som er utrygg
 • Vi tar ansvar for å korrigere farlige handlinger eller forhold som vi oppdager. Det vi ser har vi ansvar for å gjøre noe med
 • Vi fyller ut "Sikkerhets-sjekken" før vi starter på en jobb
 • Vi følger alltid prosedyerer, rutiner og sikker arbeidspraksis
 • Vi respekterer alltid sperringer, sikkerhetsskilt og meldinger
 • Vi bruker alltid riktig verneutstyr for jobben
 • Vi rapporterer alle ulykker og hendelser

ADRESSE

LENKER

REFERANSER

JOBB

Align søker kandidater:
>> LEDIGE STILLINGER